17 februari 2017

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Grafico Delft

  • Adres: Phoenixstraat 30
  • 2611 AL Delft
  • KvK nummer: 50576690
  • Email: info@graficodelft.nl

(hierna: “Grafico”)

Aanbiedingen en opdrachten

Alle aanbiedingen van Grafico zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Afnemer zijn onherroepelijk. Grafico is pas gebonden indien zij de order schriftelijk heeft bevestigd of met de order is begonnen. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Grafico alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd.

Prijzen, prijswijzigingen en annuleringen

Door Grafico opgegeven of met Grafico overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW. Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, is Grafico gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Annuleringen van orders zijn uitsluitend mogelijk indien de order nog niet is gedrukt.

Uitvoering opdracht

Grafico voert alle opdrachten, voor zover niet schriftelijk of per e-mail overeengekomen, uit op basis van de drukgegevens die de Afnemer heeft geleverd of overgedragen. De drukgegevens dienen volgens de aanleverrichtlijnen genoemd op de website te worden aangeleverd. Levert de Afnemer kopij in andere bestandsformaten aan, dan levert Grafico haar dienst zonder enige kwaliteitsgarantie. Grafico controleert niet de juistheid van gegevens die zij van de Afnemer ontvangt. Iedere aansprakelijkheid ter zake wordt hierbij uitgesloten.

Druktijd

Opgegeven druktijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van levertijd verplicht Grafico niet tot schadevergoeding en geeft de Afnemer niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. De Afnemer is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre Grafico niet binnen een door de Afnemer gestelde redelijke alsnog uitvoering aan opdracht heeft gegeven. Grafico is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd, behoudens indien en zover de Afnemer consument is. De druktijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. Indien de Afnemer de producten niet/te laat komt afhalen, blijft de Afnemer verplicht de afgesproken prijs te betalen. Indien de Afnemer de producten niet op tijd komt ophalen, staat Grafico in zijn recht de producten op een eigen moment weg te gooien.

Overmacht

Indien Grafico door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Afnemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade of kosten. Onder overmacht zijn mede te verstaan: brand, ziekte van het personeel, werkstakingen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Grafico afhankelijk is.

Betaling

Producten dienen bij ophalen van het product betaald te worden via onze pin-automaat of moet ter plekke overgemaakt worden. Uitzonderingen slechts in overeenstemming met bestuursleden van Grafico.

Elektronische factuur

De klant stemt in met het ontvangen van een via elektronisch verzonden factuur. De door ons opgestelde facturen zijn geldend, onder voorbehoud van fouten. Wij kunnen tot maximaal zes weken na het openen van een factuur een nieuwe, gecorrigeerde versie van de factuur maken.